Bonukset rahastoon


Työnantajina velvollisia maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ovat myös (TaSavaL 3 :n 1 momentti Pohjoismaiden investointipankki, Pohjoismaiden kehitysrahasto ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö, LähdeVL:ssa ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1151/1995) tarkoitettu lähdeveron perimiseen velvollinen palkan maksaja, ja suomalainen työnantaja, joka lähettä työntekijän ulkomaille samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan.
Maksu peritän, vaikka apurahansaajalla ei ole lainkaan verotettavaa tuloa.Maksun märä voidaan myös arvioida, jos työnantaja ei anna sen märämiseksi tarvittavia tietoja.Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuvelvollisuus on kuitenkin aina varsinaisella työnantajalla (TaSavaL 4 :n 5 momentti).Sairausvakuutuslaissa sädettyjä kansainvälisiin tilanteisiin liittyviä erityisiä maksuperusteita on käsitelty jäljempänä kohdassa.4.Lähtökohtaisesti kaikki Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetut ovat velvollisia suorittamaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun siten kuin sairausvakuutuslaissa sädetän (SVL 18:5.1) Vakuutetulle ei märätä sairausvakuutusmaksua tämän kuolinvuodelta (SVL 18:5.3).Verohallinto kerä työnantajan sairausvakuutusmaksun ja tilittä maksuista kertyvät varat Kansaneläkelaitokselle (Kelalle).Ennakonpidätys ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 1,53 prosentin suuruisena vuonna 2018, kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintän.020 euroa vuodessa.Tämä edellyttä, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti apteekki s bonus tai vapaaehtoisesti työeläkelakien perusteella.3.6 Maksun vähennyskelpoisuus Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.
Eläkkeiden ja etuuksien suorituslajeilla ilmoitetut suoritukset eivät kuulu päivärahamaksun perusteeseen.
Huojennus koskee siis vain kotitalouden hyväksi tehdystä työstä maksettavaa palkkaa.
Yrittäjän YEL:n mukainen vahvistettu YEL-työtulo.000 euroa.Tämä edellyttä, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työeläkelakien perusteella (TaSavaL 5 :n 3 momentti).Tällöin annetun luontoisedun perusteella suoritetaan vain työnantajan sairausvakuutusmaksu (katso edellä kohta.4.).Asiaa on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus.Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan ja maksetaan Verohallinnolle samassa yhteydessä ennakonpidätysten, lähdeverojen ja ennakkoverojen kanssa.Ulkomailla työskentelevän vakuutetun henkilön sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksun perusteena on päsäntöisesti ulkomaantyötulon sijasta henkilölle ulkomaantyöskentelyä varten vahvistettava työeläkelakien mukainen vakuutuspalkka (SVL 18:18.1).Vuoden 2018 maksuprosenteista on sädetty valtioneuvoston asetuksessa sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2018 (762/2017, jäljempänä VNA).
Ohje on tarkoitettu sekä vakuutettujen että työnantajien käyttön.


Sitemap