Bonus pater familias principas
bonus pater familias principas

Dni po jego rozwiązaniu.
1133; Código Civil de Colombia, art.63.
Pater familias był głową domu i symbolem trwania rodziny.
Legitimatio powstało dopiero w okresie dominatu, gdzie było celowo ułatwiane.From Wikipedia, the free encyclopedia, jump to navigation, knife slots for drawers jump to search.Rodzina rzymska była instytucją uświęconą tradycją i prawem.Procedurę tę uproszczono w czasach Justyniana do stosownego oświadczenia przysposabiającego i dającego w adopcję, uwzględnionego w protokole.Córki oraz wnuki mogły być sprzedane tylko jeden raz i to było wystarczające.Innym stosunkiem w rodzinie było powinowactwo ( adfinitas którym określało się stosunek powstający pomiędzy jednym z małżonków a bliskimi krewnymi kognacyjnymi współmałżonka.Warunkiem koniecznym było wyrażenie zgody, choćby milczącej przez oddającego w adopcję.Za czasów Justyniana charakter peculium ojcowskiego zachowały już tylko wyłącznie dobra pochodzące od ojca.
Sposobami prawnymi przyjęcia zwierzchnictwa nad osobami przez pater familias były adrogacja ( adrogatio ) i adopcja ( adoptio ).
Syn, który urodził się w pełnoprawnym związku nazywany był iustus, czyli legalny.Adopcja właściwa następowała przez in iure cessio, która prowadziła do nabycia władzy ojcowskiej przy udziale magistratus.Korzyści były obopólne ojciec rozszerzał zakres możliwości nabywczych familii, a syn korzystał z dorobku familii i uczył się zasad gospodarowania, co często było podstawą do prawnej emancypacji.Polegała ona na przyjęciu pod swoją władzę dzieci zrodzonych w konkubinacie.Niektórzy rodzice bardzo poważnie podchodzili do swoich rodzicielskich obowiązków.In, roman law, the term bonus pater familias (good family father) refers to a standard of care, analogous to that of the reasonable man in English law.Bonus pater familias, (lat.Macierzystego dziadka adoptowany przechodził pod władzę adoptującego oraz jego rodziny; adoptio minus plena pozostawiająca adoptowanego pod władzą jego ojca naturalnego i przyznająca prawo do dziedziczenia po adoptującym z równoczesnym zachowaniem prawa spadkowego w dotychczasowej rodzinie.
Sitemap